fbpx
  • Our Address
  • rue Roosendael 125 boite 1, B-1190 Bruxelles

Disclaimer NL

Disclaimer NL

E-mail disclaimer

Deze e-mail (inclusief gegevensbestanden die daarmee verzonden zijn) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. De informatie in de e-mail en verzonden bestanden is vertrouwelijk en kan aan andere juridische beperkingen onderworpen zijn. Kennisneming van deze e-mail door een ander dan de geadresseerde is niet toegestaan.

Er kunnen geen rechten of aanspraken aan ontleend worden door een ander dan de geadresseerde, behoudens met onze schriftelijke toestemming. Indien zodanige toestemming niet verleend is, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid (van welke aard ook) tegenover derden die handelen of niet handelen op basis van deze informatie.

Indien deze e-mail per vergissing bij u terecht gekomen is, verzoeken wij u daarmee zorgvuldig om te gaan, ons daarover direct te informeren, de e-mail van uw computer te verwijderen en eventuele kopieën of afdrukken onmiddellijk te vernietigen. Iedere openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding of andere vorm van gebruik van deze e-mail is verboden.

Auteursrecht op deze e-mail en andere door ons gecreëerde documenten blijft door ons voorbehouden en wordt niet aan u overgedragen. Wij behouden ons het recht voor om passende maatregelen te nemen tegen misbruik van de inhoud van deze e-mail en/of daarmee verzonden documenten.

Website disclaimer

Hoewel Abacus Consulting BVBA de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Abacus Consulting BVBA niet garanderen dat deze informatie nog correct, compleet en/of actueel is.

De gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld ter verstrekking van algemene informatie. De inhoud van deze website is niet gericht op gebruik door bezoekers in andere landen en/of jurisdictie dan België.

De informatie op deze website kan niet worden beschouwd als juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Voor advies raden wij u aan altijd contact op te nemen met een van onze gekwalificeerde deskundigen.

Abacus Consulting BVBA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en/of onjuiste informatie zoals weergegeven op deze website. Abacus Consulting BVBA aanvaardt bovendien geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die voorvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de informatie op deze website.

De website van Abacus Consulting BVBA kan hyperlinks bevatten die leiden naar websites van derden, die niet door Abacus Consulting BVBA worden aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden. Abacus Consulting SPRL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites.

Deze website en de inhoud ervan is auteursrechtelijk beschermd. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is het niet toegestaan iets van deze website of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Abacus Consulting BVBA.

 

Ouvrir chat
1
Hello,
How can we help you.
Powered by